نوشته‌ها

ذهن جایگاه خویش را دارد و در درون خویش می‌تواند «بهشتی از جهنم» یا «جهنمی از بهشت» را بوجود آورد.

90 درصد از خوشبختی درازمدت شما نه توسط دنیای بیرونی شما، بلکه از طریق روشی که مغز شما دنیا را پردازش می‌کند، پیش‌بینی می‌شود.

وقتی که متوجه شویم در مورد هر چیزی فقط یک داستان وجود ندارد، به اندازه‌ای به بلوغ فکری رسیده‌ایم که دنیاهای تازه را کشف کنیم.

فقط به‌دنبال خوشبختی بودن می‌تواند انسان بدبخت کند.
رضایت‌مندی در زندگی یافتن معنا در زندگی است.