نوشته‌ها

ساختن مدلی برای درک کسب‌وُ‌کار پیش از آغاز آن، بسیار ضروری است. روش بوم یکی از بهترین روش‌های عملی برای ساختن یک مدل شفاف است.

نوع نگاه به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و چگونگی تعامل با محیط، بسیار وابسته به نوع تفکر ماست. تفکر انواع مختلفی دارد که تفکر واگرا و تفکر هم‌گرا، دو نوع مهم آن هستند.

عوامل فروش که در خط اول ارتباط با مشتری هستند، مهم‌ترین نقش را در مدیریت کردن فضای بازار دارند.