نوشته‌ها

قرار زندگی این بود که انسان در طول تحمل رنج‌ها از «من» معمول به یک مقام عالی «فرا من» برسد، نه این‌که به یک «منِ فرومایه» تنزل کند.

گاهی الگوی در ذهن داریم که می‌خواهیم به عنوان تجلی موفقیت به آن تبدیل شویم.