نوشته‌ها

بخش دوم «مبانی سازمان و مدیریت» از مجموعه‌ی دانش مدیریت.

با توجه کلاس «مبان سازمان و مدیریت» که با دانشجویان محترم دوره‌ی کاردانی و کارشناسی رشته‌ی مدیریت در دانشگاه، لازم دیدم که متنی در این‌خصوص آماده کنم.

هدف کلی درس

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت در جوامع مختلف وکاربرد اصول مدیریت در رابطه با نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و باتوجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی.