نوشته‌ها

درس بازاریابی و مدیریت بازار یکی از درس‌های مهمی است که دانشجویان محترم رشته‌ی مدیریت در همه‌ی گرایش‌ها باید به آن توجه داشته باشند.

ساختن مدلی برای درک کسب‌وُ‌کار پیش از آغاز آن، بسیار ضروری است. روش بوم یکی از بهترین روش‌های عملی برای ساختن یک مدل شفاف است.

هدف کلی درس

آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت در جوامع مختلف وکاربرد اصول مدیریت در رابطه با نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و باتوجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی.