نوشته‌ها

نوع نگاه به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و چگونگی تعامل با محیط، بسیار وابسته به نوع تفکر ماست. تفکر انواع مختلفی دارد که تفکر واگرا و تفکر هم‌گرا، دو نوع مهم آن هستند.