نوشته‌ها

ذهن جایگاه خویش را دارد و در درون خویش می‌تواند «بهشتی از جهنم» یا «جهنمی از بهشت» را بوجود آورد.

وقتی که متوجه شویم در مورد هر چیزی فقط یک داستان وجود ندارد، به اندازه‌ای به بلوغ فکری رسیده‌ایم که دنیاهای تازه را کشف کنیم.