نوشته‌ها

فقط به‌دنبال خوشبختی بودن می‌تواند انسان بدبخت کند.
رضایت‌مندی در زندگی یافتن معنا در زندگی است.