نوشته‌ها

هر پژوهی نتایجی دارد و این نتایج می‌بایست مورد توجه همه قرار گیرد تا در مسیر درست حرکت کنیم.

نیروهای مختلفی بر آینده‌ی و سرنوشت ما و جهان تاثیر می‌گذارند. در میان آن‌ها نیروهای هستند که به‌عنوان تاثیرگذار اصلی به‌شمار می‌روند.

پژوهشگاه‌های زیادی در دنیا در حال تحقیق روی موضوع آینده، شغل و مهارت‌های مورد نیاز زندگی شغلی آینده هستند.

از نظر کلاوس شوآب، سه دلیل وجود دارد که تحول دیجیتال، یک تحول بنیادین است.

هر کسی باید برای بقا خود در این دنیای مواج، باید مدام در حال پیشرفت باشد تا بتواند با این موج‌های بلند برای رفتن به اوج هماهنگ شود، نه‌این‌که در میان آن‌ها گم یا خُرد شود.