از ایده تا ارزش

کسب‌وُ‌کار، خلق ارزش در قالب محصول یا خدمت است. خلق ارزش فرآیندی‌ست که از جوانه‌زدن یک «ایده»، به شکوفایی «طرح»، تجلی «برنامه» و ثمردهی «محصول» تا تثبیت و توسعه کسب‌وُ‌کار ادامه دارد. می‌خواهیم در این مسیر هم سفر باشیم