آموزش

آموختن و آموزاندن، نیازمند ارتباط قوی بین هم‌آموزان می‌باشد. برای برقراری ارتباط مثبت و موثر، هم‌گام خواهیم بود