یادداشت‌های روزانه

می‌خوانم، می‌بینم، می‌شنوم و در هم‌نشینی قلب وُ ذهنم، با شما واگویه می‌کنم