مهارت‌های زندگی شغلی آینده

آینده از راه می‌رسد، با تغییراتی که در همه‌ی جنبه‌های زندگی ایجاد خواهد شد، از جمله محوریت «فرد» در جامعه. برای موفقیت در آینده، لازم است که با نگاه میان‌رشته‌ای و با شناخت عمیق‌تر نسبت به روان انسان، دانش مدیریت را به‌عنوان هنر سامان‌دهی «زندگی شغلی» به‌کار ببریم. می‌خواهیم در مسیر رشد هم‌راه باشیم