جوهره‌ی زبدگی در جهان دیجیتال

برای زبده شدن در جهان دیجیتال آینده چه باید کرد؟