فکر کردن، مثل چراغی‌ست که همیشه روشن است

مهارت تفکر نقادانه