مبانی سازمان و مدیریت

نوشته‌ی نخست از مباحث «مبانی سازمان و مدیریت» ویژه‌ی دانشجویان