به کدام سمت رفتن، مهم‌تر از رفتن

تعیین هدف بنیادین زندگی چه اهمیتی دارد؟