خوشبخت بودن در زندگی، چیزی بیشتر از شاد بودن است

سخنرانی خانم امیلی اصفهانی در کنفرانس تد TED