سوخت موتور آینده

از گذشته تاکنون و از امروز تا آينده، اشتغال چه روالی را طی کرده؟