رفتن به راه پدران‌مان یا راه پسران‌مان

شناخت تفکر هم‌گرا و تفکر واگرا و تاثیر آن بر عملکرد ما