کوکا کولا ۰ ـ پپسی‌کولا ۱

استفاده از فرصت‌ کوچک غفلت حریف برای نفوذ بر بازار، درس مهم مدیریت بازاریابی