یادگیری مادام‌العمر یکی از مهارت‌های اساسی در آینده‌ی پیش‌روی ماست.

ذهن جایگاه خویش را دارد و در درون خویش می‌تواند «بهشتی از جهنم» یا «جهنمی از بهشت» را بوجود آورد.

90 درصد از خوشبختی درازمدت شما نه توسط دنیای بیرونی شما، بلکه از طریق روشی که مغز شما دنیا را پردازش می‌کند، پیش‌بینی می‌شود.

وقتی که متوجه شویم در مورد هر چیزی فقط یک داستان وجود ندارد، به اندازه‌ای به بلوغ فکری رسیده‌ایم که دنیاهای تازه را کشف کنیم.